fbpx

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ dtp-th.com เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้บริการ เรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของร้าน ซึ่งร้านจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลไว้เป็นอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของร้านอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึงการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ร้านขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และร้านไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของร้านหรือของบุคคลภายนอก รวมทั้ง ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพมีลักษณะเสียดสีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับหรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการหรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อร้าน และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง dtp-th.com
    ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความรูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ dtp-th.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  3. สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก
  4. ร้านเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก โดยจะไม่ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าร้านมีความเชื่อที่ว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของร้านเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของร้านกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น
  5. สิทธิตามกฏหมาย
  6. ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ dtp-th.com รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของร้านนี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของร้านแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้น หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายหรือมีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากร้าน จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที ร้านสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ร้านเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าว
  7. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อร้าน
  8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ร้านยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับ ฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของร้านต่อไป